เกี่ยวกับเรา

แนวความคิดของ HI Condo

การสร้างวัฒนธรรมการทักทาย และช่วยเหลือเอื้ออาทรในชุมชนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม “HI” จึงได้กำหนดแนวทาง
HI : Happiness is all around โดย H มาจาก Happiness และ I มาจาก is all around หมายความถึง ความสุขนั้นอยู่รอบๆตัวเรานั่นเอง โดย HI จะส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีดีแก่สมาชิกในโครงการ เช่น

  • การส่งเสริมการออกกำลังกาย ซื่งทำให้ผู้มาออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง และยังเป็นสถานที่ในพบปะทักทายพูดคุยกัน ระหว่างครอบครัวและเพื่อนบ้าน
  • การร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในเวลาว่างเช่น การร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆชุมชน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น และสวยงาม
  • การร่วมกันทำบุญตักบาตรในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา
  • กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความทรงจำที่ดีระหว่างสมาชิก
  • กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การเรียนทำอาหาร และงานฝีมือ

โดยมุ่งหวังให้ครอบครัวของเรา ได้รู้จักทักทายกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดพื้นที่แห่งความสุขในรอบๆตัวเรา และในสังคมแห่งนี้ เราจะไม่อยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยว แต่จะมีเพื่อนดีๆ เพิ่มขึ้น มีความร่วมมือร่วมใจ เป็นสังคมที่ทุกคนอยากอยู่อาศัย